QR-Code
             Yi-Lan Fu-Shing Junior High School
登入
級別: 【帳號】 尚未登入
級別 次別 考試日期 總人數 全縣人數 學校人數 校排查詢 備註
 107   3   2021/2/24  3658 433 成績 12
 107   2   2020/12/23  432 成績 12
 107   1   2020/9/8  428 成績 12
【班級成績列表】 班級: 次別:
【學生個人成績】 班級: 座號:
Program by Stone Version 2013.11.07