QR-Code
             Yi-Lan Fu-Shing Junior High School
登入

【活動剪影】 復興國中109學年度新生訓練班級團照 日期109年08月20日 (星期四) 地點復興國中校園

701 班

702 班

703 班

704 班

705 班

706 班

707 班

708 班

709 班

710 班

711 班

712 班

713 班

714 班

715 班

照片提供教務處